Droga Wspólnot Europejskich do strefy euro

Autor

  • Marcin Bąk
  • Mariusz Tadeusz Fierek

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.5

Słowa kluczowe:

strefa euro, Wspólnoty Europejskie

Abstrakt

Celem podjętych badań jest zaprezentowanie drogi Wspólnot Europejskich do strefy euro. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie genezy jednoczącej się Europy oraz procesu tworzenia Wspólnot Europejskich. Przedstawiono również wprowadzenie wspólnej waluty oraz zaprezentowano rozszerzanie strefy euro.

Bibliografia

Bielecki, S. (2005). Unia Gospodarcza i Walutowa. W: E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.). Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.

Ciszak, T., Górska, A., Jakubiec, S., Siemaszko, M. (2008). Pierwsze doświadczenia Słowenii związane zamianą tolara na euro. Warszawa: NBP.

Fiszer, J.M. (2003). Unia Europejska a Polska — dziś i jutro. Toruń: Adam Marszałek.

Gaziński, B. (2001). Unia Europejska nie tylko dla początkujących. Olsztyn: Littera.

Gronkiewicz-Waltz, H. (2009). Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa. Warszawa: LexisNexis.

Gruchman, B., Sapała, M. (2005). Koncepcje teoretyczne i geneza integracji europejskiej. W: E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.). Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.

Gruževskis, B. (2015). Euro przychodzi na Litwę. Litwa 19-stym członkiem strefy euro. Wilno: Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Kowalski, J., Ślusarczyk, Z. (2006). Unia Europejska. Proces integracji europejskiej i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej. Poznań: PWP.

Krakowski, J. (2009). Unia Europejska. Szkice o integracji. Sosnowiec: Humanitas.

Latoszek, E. (2009). Etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej. W: W. Pacho (red.). Europejska integracja monetarna od A do Z. Warszawa: NBP.

Łastawski, K. (2011). Historia integracji europejskiej. Toruń: Adam Marszałek.

McCormick, J. (2010). Zrozumieć Unię Europejską. Warszawa: PWN.

Nadolski, M. (2004). Z dziejów integracji europejskiej. Warszawa: Kancelaria Sejmu.

Oręziak, L. (2009). Euro — pieniądz międzynarodowy. W: W. Pacho (red.). Europejska integracja monetarna od A do Z. Warszawa: NBP.

Pinder, J., Usherwood S. (2009). Unia Europejska. Warszawa: PWE.

Popowicz, K. (2006). Historia integracji europejskiej. Warszawa: SGH.

Rogut, A., Tchorek, G. (2009). Dyskusja o wspólnej walucie. Korzyści i koszty dla Polski. W: W. Pacho (red.). Europejska integracja monetarna od A do Z. Warszawa: NBP.

Synowiec, E. (2004). Traktat nicejski — przygotowanie instytucji do rozszerzenia UE. W: E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.). Unia Europejska tom 1. Warszawa: IKiCHZ.

Urwin, D.W. (2007). Wspólnota Europejska — lata 1945–1985. W: M. Cini (red.). Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: PWE.

Verdun, A. (2007). Unia gospodarcza i walutowa. W: M. Cini (red.). Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: PWE.

Witkowska, K.M. (2006). Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht z 7 lutego 1992 r. oraz Traktaty zmieniające dotychczas funkcjonujące traktaty europejskie, tj. Traktat Amsterdamski z 2 października 1997 r., Traktat z Nicei z 26 lutego 2001 r. oraz Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. W: J. Galster, Z. Witkowski, K.M. Witkowska. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Toruń: Dom Organizatora.

Witkowski, Z. (2006a). Geneza Wspólnot Europejskich. W: J. Galster, Z. Witkowski, K.M. Witkowska. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Toruń: Dom Organizatora.

Witkowski, Z. (2006b). Od Europejskiej Wspólny Węgla i Stali do idei Unii Europejskiej. W: J. Galster, Z. Witkowski, K.M. Witkowska. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Toruń: Dom Organizatora.

Woreta, R. (2004). Unia gospodarcza i walutowa. W: E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.). Unia Europejska tom 1. Warszawa: IKiCHZ.

Woś, J. (1999). Międzynarodowa integracja gospodarcza. W: J. Woś (red.). Integracja europejska. Poznań: WSB.

Wójcik, C. (2008), Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji. Warszawa PWN.

Żuchowska, D. (2011). Polityka kursowa a inflacja w procesie integracji walutowej Słowenii, Słowacji i Estonii ze strefą euro. W: A.P. Balcerzak, M. Moszyński (red.). Oeconomia Copernicana nr 1. Toruń: UMK.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-26

Jak cytować

Bąk, M., & Fierek, M. T. (2018). Droga Wspólnot Europejskich do strefy euro. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 18(1), 19–34. https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.5

Numer

Dział

Ekonomia. Nauki o zarządzaniu