Bezpieczeństwo osób starszych w niepublicznym domu seniora

Autor

  • Joanna Małgorzata Krawczyk
  • Tomasz Szukalski

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.20

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, opieka medyczna

Abstrakt

Poczucie bezpieczeństwa osób starszych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na ich dobrostan fizyczny i psychiczny. Obawa o zdrowie i życie, oraz zapewnienie godnej opieki dla osób starszych staje się wyzwaniem dla wielu krajów Europy. Przed takimi wyzwaniami staje również Polska. Światowa organizacja zdrowia przewiduje, że w 2050 roku będzie 2 miliardy ludzi w wieku starczym. W związku z tym istnieje problem opieki geriatrycznej, jak i godnego starzenia się organizmu — AGING. W udzieleniu pomocy i opieki osobie starszej zaangażowane są coraz częściej niepubliczne Domy Seniora, które starają się spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa osób starszych przebywających w tego typu placówkach.

Bibliografia

Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa.

Błędowski, P., Mosakowska, M. (red.). (2012). Potrzeby opiekuńcze osób starszych. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia.

Cieślik, P. (2002). Personel medyczny w oczach pacjentów. Służba Zdrowia, 5-8.

Cooper, C., Selwood, A., Livingston, G. (2008). The prevalence of elder abuse and neglect: a systematic review. Age Ageing, 37(2).

Dunlop, B.D., Rothman, M.B., Condon, K.M., (2001). Elder abuse: risk factors and use of case data to improve policy and practice, J Elder Abuse Negl, 12 (3).

Erikson, E.H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań.

Grabusińska, Z. (2013). Domy pomocy społecznej w Polsce. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Halicka, M. (1996). Człowiek stary jako ofiara nadużyć. Gerontologia Polska, 4.

Janus, E. (2015). Podejście Person Centered Practice jako istotny czynnik wpływający na poczucie bezpieczeństwa pacjenta. W: E. Flatow-Kaleta, A. Zduniak (red.), Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych, t. 2 (s. 37–46). Poznań: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Jaroń, A. (2015). Ocena jakości usług publicznych. Warszawa. Pobrane z: http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/ocena_jakosci_uslug_publicznych.pdf.

Karwowska, A., Pochrzęst-Motyczyńska, A. (2015). Domy spokojnej starości. Ceny, oferta, jak wybrać najlepszy. Pobrane z: http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,19052987,prywatne-domy-opieki-co-oferuja-i-ile-to-kosztuje.html?disableRedirects=true.

Kijak, R.J., Szrota, Z. (2015). Starość między diagnozą a działaniem. Pobrane z: http://trzcianka.cdnpila.kylos.pl/wp-content/uploads/2015/11/Starosc-miedzy-diagnoza-a-dzialaniem.pdf.

Kosmatka, J., Witkowska, M. (2016). Horror w domu pomocy w Zgierzu. Jeden pacjent nie żyje. Pobrane z: http://www.dzienniklodzki.pl/na-sygnale/a/horror-w-domu-pomocy-w-zgierzu-jeden-pacjent-nie-zyje,10729741/.

Kramkowska, E., Szafranek, A., Żuk, C. (2012). Przemoc wobec starszych kobiet — sondaż w instytucjach. Praca Socjalna, 5.

Krzemieniecki, K. (2013). Onkologia wieku podeszłego. W: Zdrowe starzenie się: Biała Księga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Maciążek-Chyra, B., Wiland, P. (2013). Osoby starsze a choroby układu mięśniowo-szkieletowego. W: Zdrowe starzenie się: Biała Księga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa.

Muehlbauer, M, Crane, P.A. (2006). Elder abuse and neglect, J PsychosocNursMent Health Serv., 44 (11).

Mossakowska, M. (2013). Problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym — wnioski z projektu PolSenior. W: Zdrowe starzenie się: Biała Księga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nawrocka, J., Nawrocka, E., Kamińska, J. (2013). Młodzi, starsi, starzy — miłość i satysfakcja z życia. W: J. Nawrocka (red.). Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy, postawy, wybory. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nawrocka, J. (2013). Stereotypy, postawy, wybory. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Pobrane z: http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/porady/285,Bezpieczenstwo-osob-starszych.html.

Opala, G., Ryglewicz, D. (2013). Zapobieganie chorobom mózgu i chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera. W: Zdrowe starzenie się: Biała Księga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

PAP/JS. (2016). Rafalska: W kraju jest problem nielegalnych domów opieki. Pobrane z: http://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/rafalska-w-kraju-jest-problem-nielegalnych-domow-opieki,15777.html.

Phillips, L.R., i in. (2013). Elder mistreatment in U.S. residential care facilities: The scope of the problem. Journal of Elder Abuse & Neglect, 25 (1).

Piotrowska, K. (1996). Sercem pisane. Kielce: WZOS.

Piotrowska-Breger, K. (2006). Stary człowiek w domu pomocy społecznej, psychologiczne konsekwencje. Pobrane z: http://www.dps.pl/domy/index.php?rob=radar&dzial=12&art=396.

PMR. Polski rynek prywatnej opieki zdrowotnej w latach 2015-2020 będzie rósł w tempie około 7% średniorocznie. Pobrane z: http://www.pmrpublications.com/downloads/3121/polski-rynek-prywatnej-opieki-zdrowotnej-w-latach-2015-2020-bedzie-rosl-w-tempie-okolo-7-sredniorocznie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. z 2018 r. poz. 734.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz.U. z 2015 r. poz. 1658.

Schiamberg, L.B., i in. (2012). Social-relational risk factors for predicting elder physical abuse: an ecological bi-focal model. Int J Aging Hum Dev, 75 (1).

Skarżyński, H., Kochanek, K. (2013). Wymiar społeczny zaburzeń komunikacyjnych w wieku podeszłym — profilaktyka i rekomendacje. W: Zdrowe starzenie się: Biała Księga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Strasser, S.M., Smith, M., Cao, Y. (2013). Screening for elder mistreatment among older adults seeking legal assistance services. West J Emerg Med., 14 (4).

Śliwiński, P. (2013). Choroby układu oddechowego w wieku podeszłym — profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa, rekomendacje. W: Zdrowe starzenie się: Biała Księga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zdrojewski, T. (2013). Choroby układu krążenia i ich prewencja u osób w wieku starszym. W: Zdrowe starzenie się: Biała Księga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wraz z protokołami dodatkowymi. Pobrane z: https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/tekst-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-wraz-z-protokolami-dodatkowymi/.

Rzecznik Praw Obywatelskich. (2012). Prawa człowieka. Poradnik dla osób starszych. Biuletyn RPO — Materiały nr 72. Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN_RPO_Materialy_nr_72_Prawa_czlowieka_poradnik_dla_osob_starszych.pdf.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Krawczyk, J. M., & Szukalski, T. (2018). Bezpieczeństwo osób starszych w niepublicznym domu seniora. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 18(1), 103–126. https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.20

Numer

Dział

Nauki społeczne