System konsorcyjny jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Uwagi o roli administracji

Autor

  • Sławomir Koroluk Gdańska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.229

Słowa kluczowe:

nieuczciwa konkurencja, nieuczciwa praktyka rynkowa, model administracji, etyka rynku gospodarczego

Abstrakt

Problematyka organizowania systemów konsorcyjnych w polskim porządku prawnym pojawiła się najpierw w regulacjach dotyczących nieuczciwej konkurencji. Istotne znaczenie miała w tym zakresie nowela ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dokonana w czerwcu 2004 r. Oprócz wyraźnego wskazania, iż prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym jest jedną ze szczególnych form czynu nieuczciwej konkurencji, czyn ten został zdefiniowany. Wskazano, iż polega on na prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów utworzonej w celu finansowania zakupu praw, rzeczy ruchomych, nieruchomości lub usług na rzecz uczestników grupy (system konsorcyjny). Za czyn nieuczciwej konkurencji uznano także organizowanie takiej grupy. Jednocześnie nowela czerwcowa wprowadzała odpowiedzialność karną za prowadzenie lub organizowanie systemu konsorcyjnego (wprowadzono art. 24b).

Bibliografia

Kohutek, K. (2014). Komentarz do art. 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów. W: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Lex.

Łętowska, E. (1999). Prawo umów konsumenckich. Warszawa.

Nowińska, E., Cybula, P. (red.). (2005). Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie. Kraków.

Warkałło, W. (1972). Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice. Warszawa.

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 13 kwietnia 2017 r., RGD 2/2017, pobrano z: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r., VI ACa 1182/14, LEX nr 1953149.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2009 r., III SK 5/09.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2013 r., III SK 56/12.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., III SK 50/19.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r., III SK 18/13, LEX nr 1448753.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r., III SK 54/13.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Koroluk, S. (2019). System konsorcyjny jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Uwagi o roli administracji. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 105–114. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.229

Numer

Dział

Nauki prawne. Historia