Ustanowienie kuratora absensis a prawo strony do obrony jej praw

Glosa do postanowienia S?du Najwy?szego ? Izba Cywilna z dnia 14 kwietnia 2016 roku IV CSK 412/15

Autor

  • Daniel Jakimiec

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.222

Słowa kluczowe:

postępowanie sądowe cywilne, kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, strona, uczestnik postępowania, skarga kasacyjna

Abstrakt

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu może zostać ustanowiony przez sąd tylko po uprzednim wyjaśnieniu okoliczności potwierdzających, że miejsce pobytu strony jest rzeczywiście nieznane. Z istoty celu ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu wynika, że nie jest on tylko wyznaczony dla doręczenia pism sądowych. Ma on podejmować za nieobecnego czynności niezbędne dla obrony jego praw w całym postępowaniu. To zaś jak wypełnia on swe obowiązki wpływa na ocenę, czy prawa strony lub uczestnika postępowania nieprocesowego były należycie chronione. Z tych względów nie można przyjąć, że uczestnik miał zapewnioną należytą ochronę swych praw w sytuacji zupełnej bierności ustanowionego kuratora. Tolerowanie przez sąd takiego stanu stanowi naruszenie przepisów prawa w szczególności art. 143 k.p.c.

Bibliografia

Balcerzak, M. (2013). Europejska Konwencja o ochronie praw człowiek i podstawowych wolności. Warszawa.

Biłgorajski, A. (2013). Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Warszawa.

Gudowski, J. (2012). W: T. Ereciński (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, t. 1. Warszawa.

Jasiński, J. (1998). Standardy prawne Rady Europy. Zalecenia. Warszawa.

Korzan, K. (1966). Kurator w postępowaniu cywilnym. Warszawa.

Kunicki, I. (2016). W: W. Broniewicz, A. Marciniak, I Kunicki (red.), Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa.

Michalska-Marciniak, M. (2016). W: A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1. Warszawa.

Nowicki, M. (2007). Europejska Konwencja Praw Człowieka. Warszawa.

Resich, Z. (1958). Poznanie prawdy w procesie cywilnym. Warszawa.

Studzińska, J. (2016). W: P. Cioch, J. Studzińska (red.), Postępowanie cywilne. Warszawa.

Tuleja, P. (2014). W: P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP. Warszawa.

Wróbel, A. (2005). Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Kraków.

Zieliński, A. (2017). W: A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa.

IV CSK 412/15 z dnia 14 kwietnia 2016 r., Legalis.

II CKU 82/97 z dnia 26 września 1997 r., Prok. i Pr. 1998, nr 2, poz. 36.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Jakimiec, D. (2019). Ustanowienie kuratora absensis a prawo strony do obrony jej praw: Glosa do postanowienia S?du Najwy?szego ? Izba Cywilna z dnia 14 kwietnia 2016 roku IV CSK 412/15. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 75–84. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.222

Numer

Dział

Nauki prawne. Historia