Персоналистическая педагогика как воспитание человечности

Autor

  • Teresa Zawojska Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.202

Słowa kluczowe:

персоналии, персонализм, персоналистическая педагогика, человеческое благо, образование для человечества

Abstrakt

Персонализм — это поток мысли, который касается человека, воспринимаемого как личность. Человек — это личность, то есть телесно-психически-духовное существо, наделенное природным достоинством, разумом, свободой и открытостью к трансценденции. По теории человека как личности основано много гуманитарных наук. Одной из них является педагогика, которая касается человека в аспекте его воспитания. Теория человека как личности основывается на персоналистической теории образования. В персоналистической педагогике человек, понимаемый как личность, является субъектом и целью образования. Факт того, что человек является личностью, требует улучшения собственной человечности. Это улучшение достигается сначала путем образования, затем самообразования. Цель персоналистического образования — поддерживать человеческое развитие во всех его измерениях: биологическом, психическом, моральном и духовном. Персонализированное образование помогает человеку становиться все более и более человеком, все более человеческой личностью, то есть в интегральном формировании своего тела, интеллекта и воли.

Bibliografia

Bronk А. SVD, Człowiek — istota określona czasem, tradycją i językiem, (w:) A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Dusza Umysł Ciało. Spór o jedność bytową człowieka, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007.

Burgos J.M., Personalizm, Warszawa 2009.

Chudy W., Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 2006, nr 3(75), s. 52–74.

Grzywak-Kaczyńska M., Wychowanie do miłości — miłości trzeba się nauczyć, (w:) F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Krąpiec M.A., Człowiek jako osoba, PTTA, Lublin 2005.

Majka J., Wychowanie personalistyczne — wychowaniem integralnym, (w:) Człowiek — wychowanie — kultura, wybór tekstów F. Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków 1993.

Szewczyk W., Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Biblos, Tarnów 2009.

Zalewski D., Wychować człowieka szlachetnego, IEN, Lublin 2013.

Opublikowane

2020-12-01

Jak cytować

Zawojska, T. (2020). Персоналистическая педагогика как воспитание человечности. Nauka I Społeczeństwo. Przegląd Nauk społecznych, Technicznych, Medycznych I Pedagogicznych, 1(1), 55–64. https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.202

Numer

Dział

Artykuły