KONKOL, I.; SOĊOWSKI, G.; CENIAN, A. Monosubstrate fermentation of chicken manure after pretreatment using cold and hot water extraction. Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy, v. 2, p. 78-84, 26 jun. 2019.