System motywacji w miejscu zatrudnienia

Autor

  • Monika Kazuś Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, Gdańska Szkoła Wyższa
  • Mariusz Tadeusz Fierek Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, Gdańska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.226

Słowa kluczowe:

motywacja, zatrudnienie

Abstrakt

Celem podjętych badań jest zaprezentowanie systemu motywacji w miejscu zatrudnienia. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie procesu motywacyjnego w miejscu pracy oraz rodzajów motywacji materialnej. Przedstawiono również rodzaje motywacji niematerialnej oraz zaprezentowano antymotywację jako negatywny instrument motywowania.

Bibliografia

Całek, A. (2009). Źródła motywacji zespołowej. W: A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek, M. Piłat, G. Polok, Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie. Katowice: AE.

Gick, A., Tarczyńska, M. (1999). Motywowanie pracowników. Systemy — techniki — praktyka. Warszawa: PWE.

Juchnowicz, M. (1999). Motywowanie w toku pracy. W: A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja — kierowanie — ekonomika. Warszawa: Poltext.

Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja — kontrowersje — aplikacje. Warszawa: PWE.

Lenik, P. (2012). Motywatory pozapłacowe czyli droga do nowej jakości pracowników. Przedsiębiorstwa i administracja publiczna. Warszawa: Difin.

Lewicka, D. (2006). Motywacyjna siła procedur personalnych. W: L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Mikołajczewska, W. (2011a). Kryteria oceny systemu motywacyjnego. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 11.

Mikołajczewska, W. (2011b). Specyfika formalnych założeń systemu motywowania urzędników samorządowych. W: W. Mikołajczewska, M. Fierek (red.), Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji. Gdańsk: GWSA.

Oleksyn, (2010). Motywowanie i motywacja a zachowania organizacyjne. W: P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości. Gdańsk: UG.

Pietroń-Pyszczek, A. (2007). Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wrocław: Marina.

Reykowski, J. (1979). Teoria motywacji a zarządzanie. Warszawa: PWE.

Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. Warszawa: PWE.

Sigurska-Fierek, P., Fierek, M. (2011). Proces motywacyjny w miejscu pracy. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 11.

Woźniak, J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Kazuś, M., & Fierek, M. T. (2019). System motywacji w miejscu zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 183–196. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.226

Numer

Dział

Nauki o zarządzaniu i jakości. Ekonomia i finanse